HJEMMEPLEJEN

Sygebesøg
Akutte besøg:
Der køres akutte sygebesøg dagligt fra 10-12.
Anmodning om besøg skal foretages telefonisk.  
På baggrund af dine oplysninger vurderes det, om et besøg er relevant, og hvornår besøget vil finde sted. Oplysninger om patientens tilstand kan for eksempel være puls, BT, temperatur, vejrtrækning, bevidsthedsniveau eller andet relevant. Normalt vil undersøgelse i konsultationen være at foretrække, fordi undersøgelsesmuligheder og udstyr her giver mulighed for en mere præcis undersøgelse og behandling.
 
Opsøgende hjemmebesøg:
Målgruppen er “skrøbelige ældre, der ikke er i stand til at komme i praksis. 
Patientens alder skal ifølge landsoverenskomsten “normalt være over 75 år”. 
Her foretages medicingennemgang og en helhedsvurdering af borgerens helbredsmæssige og sociale situation.
 
Opfølgning efter indlæggelse:
Ved opfølgende konsultation efter indlæggelse, bliver der fulgt op på medicinændringer og anbefalinger fra hospitalet.
Opfølgning efter indlæggelse foregår som udgangspunkt ved konsultation i lægehuset. 
OBS: Generelt gælder det, at vi ikke kører sygebesøg medmindre patientens tilstand umuliggør fremmøde i lægehuset. Når der med hjemmeplejen er foretaget aftale om besøg hos patient, er det vigtigt, at plejepersonalet sørger for, at patienten opholder sig i sin bolig i det aftalte tidsrum. 
 
Besøg på Enghaven:
Lægerne ønsker at tilse Enghavens borgere efter behov, med det formål at opfølgning på indlæggelse, behandling eller andre behov koordineres.
Lægerne ønsker at besøge:

Borgere med generel dårlig trivsel og/eller ændret adfærd.
Borgere med nyopståede symptomer, som kræver lægelig vurdering.
Borgere som er sat i behandling og hvor opfølgning ønskes.
Borgere som nylig er udskrevet fra sygehuset. 
 
Blodprøver, EKG og urinundersøgelse: 
Blodprøver og EKG : foretages i lægehuset (eller i begrænset omfang ved besøg, hvis borgeren er svært immobil/sengeliggende).
Urinundersøgelse: foretages i lægehuset. Urinen skal afleveres i et rent og mærket urinbæger. Det er vigtigt, at der er tale om midtstråleurin (se vejl på hjemmesiden). Urinprøver der ønskes undersøgt for urinvejsinfektion indleveres senest kl. 14.00.
Bækkenurin/poseurin bør undgås, og der bedes i stedet om urinprøve ved engangskatherisering.
Urinen vurderes i sammenhæng med patientens symptomer, som bedes oplyst – enten via korrespondence eller via patientoplysningsskemaet, der findes her på hjemmesiden.
 
E-konsultation
E-konsultation omfatter enkle, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter.
Vi har ifølge vores overenskomst 3 hverdage til at besvare en e-mail/korrespondence. 
Bemærk derfor; at en korrespondence IKKE kan anvendes til henvendelser, der kræver akut handling og heller ikke til mere komplicerede problemstillinger.
Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere anmodes om primært at kontakte kommunens sygeplejersker, hvis der er mulighed for, at de vil kunne løse problemet uden lægelig involvering. 
  
Medicingennemgang og medicinafstemning:
Der foreligger nu aftale med kommunen om medicinafstemning via FMK.
Ved anmodning om medicinafstemning vil den enkelte patients medicinliste blive gennemgået og indikationerne for hvert enkelt præparat revurderes.
Medicingennemgang med vurdering af ordinationerne foretages som udgangspunkt i forbindelse med konsultation eller ved immobile patienter I forbindelse med opsøgende- og opfølgende hjemmebesøg. 
 
Dosisdispensering: 
Sundhedsstyrelsens retningslinier for dosisdispensering fremgår her: http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Rådgivning%20og%20regler/LAGEMIDLER/Dosisdispensering
 
Bemærk specielt:  Det er den ordinerende læges ansvar at vurdere, om der er indikation for dosisdispensering. Blandt andet skal patienten være stabilt medicineret, og det skal dreje sig om medicin, der kan dosisdispenseres. Hvis der skal gives mange præparater ved siden af dosisdispenseringen, skal lægen vurdere, om patienten egner sig til hertil. 
 
Naturlægemidler og anden ikke-receptpligtig medicin:
Det anbefales, at man rådfører sig med apoteket, idet disse midler i nogle tilfælde kan medføre interaktion ved indtagelse af anden medicin. 
Hvis patienten ønsker dosisdispensering af naturlægemidler og anden ikke-receptpligtig medicin, som f.eks. tranebærskapsler, kan patienten eller dennes stedfortræder selv kontakte apoteket og anmode om dosisdispensering.
 
Ansøgning til kommunen om varige hjælpemidler:

Enhver patient, eller dennes stedfortræder, kan i hht. lov om social service ansøge om hjælpemidler eller støtte til hjælpemidler, hvis der er en fysisk eller psykisk funktionsevne, som er varigt nedsat. Det kan f.eks. være en ”ble-bevilling”. Hvis kommunen ønsker lægefaglig dokumentation, kan kommunen rekvirere en lægeattest.